Xyzal (levocetirizin dihydrochlorid)

Obecné Informace

aktivní složka přípravku Xyzal, levocetirizin dihydrochlorid, je antihistaminikum. Je perorálně aktivní a selektivní antagonista receptoru 1. Histaminy působí na receptory H1 a způsobujípříznaky běžně pozorované u alergických reakcí. Xyzal tyto receptory inhibujeh1.

přípravek Xyzal je specificky indikován k úlevě od příznakůspojené s alergickou rýmou (sezónní a celoroční) udospělých a dětí ve věku 6 let a starších. Xyzal je takéindikován k léčbě nekomplikované kůžeprojevy chronické idiopatické kopřivky u dospělých aděti ve věku 6 let a starší.

přípravek Xyzal se dodává jako 5mg tableta určená k perorálnímu podání. Doporučená počáteční dávka přípravku Xyzal u dospělých aděti ve věku 12 let a starší jsou 5 mg jednou denně večer.Někteří pacienti mohou být adekvátně kontrolováni dávkou 2,5 mg jednou denněvečer. Doporučená počáteční dávka přípravku Xyzal u dětí ve věku 6 až 11 let je 2,5 mg (1/2 tablety) jednou denně večer. 2.Dávka 5 mg by neměla být překročena, protože systémová expozices 5 mg je přibližně dvakrát vyšší než u dospělých.

klinické výsledky

schválení FDA
schválení FDA přípravku Xyzal bylo založeno na výsledcích několika klinických zkoušek.

sezónní a celoroční alergická rýma
Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší
schválení FDA bylo založeno na výsledcích šesti randomizovaných, placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších s příznaky sezónníalergické rinitidy nebo celoroční alergické rýmy. Tři z těchto studií s dávkováním trvaly 2 až 4 týdny, jedna byla 2týdenní klinická hodnocení u pacientů se sezónní alergickou rýmou a dvě studie účinnosti (jedna 6týdenní a jedna 6měsíční) u pacientů s perenalergickou rýmou. Do studií bylo zařazeno celkem 2 412 subjektů. Účinnost byla hodnocena pomocí celkového skóre symptomů z patientního záznamu 4 příznaků (kýchání, rhinorea, nasalpruritus a oční pruritus) v pěti studiích a 5 symptomů (kýchání, rhinorea, nosní pruritus, oční pruritus a nazální kongesce) v jedné studii. Příznaky byly zaznamenány pomocí kategorické stupnice 0 (nepřítomné) až 3 (závažné) jednou denně večer,což odráželo 24hodinovou dobu léčby. Primární cíl byl průměrné celkové skóre symptomů v průměru za první týden a více než 2 týdny pro studie sezónní alergické rýmy a 4 týdny pro studie perenální alergické rýmy.

za účelem vyhodnocení účinnosti přípravku Xyzal 2, 5, 5 a 10 mg jednou denně večer byly provedeny tři dávkovací studie. Studie sezonní alergické rýmy trvala dva týdny a dvě studie se týkaly celoroční alergické rýmy a trvaly 4 týdny. V těchto studiích každá ze tří dávek přípravku Xyzaldemonstroval větší pokles celkového skóre reflexních symptomů než placebo a rozdíl byl statisticky významný pro všechny tři dávky ve dvou studiích (p=<0,001).

dvoutýdenní studie účinnosti byla navržena k vyhodnocení účinnosti přípravku Xyzal 5 mg jednou denně večer ve srovnání s placebem u subjektů se sezónní alergickou rýmou. Přípravek xyzaldemonstroval větší pokles celkového skóre reflexních a okamžitých příznaků oproti výchozímu stavu než placebo a rozdíl byl statisticky významný (p=0,011).

6týdenní studie byla navržena tak, aby porovnávala účinnost přípravku Xyzal 5 mg jednou denně večer ve srovnání s placebem u pacientů s perenalergickou rýmou. 6měsíční studie byla navržena tak, abyporovnat účinnost po dobu šesti měsíců léčby. Přípravek Xyzal 5 mgdemonstroval větší pokles skóre reflexních celkových symptomů oproti výchozí hodnotě než placebo a rozdíl oproti placebu byl statisticky významný.

dětští pacienti ve věku 6 až 11 let
nebyly provedeny žádné klinické studie s přípravkem Xyzal 2,5 mg jednou denně u pediatrických subjektů ve věku 6 až 11 let. Doporučená dávka byla založena na křížovém srovnání systémové expozice přípravku Xyzal u dospělých a pediatrických subjektů a na bezpečnostním profilu přípravku Xyzal u dospělých i pediatrických subjektů v dávkách rovných nebo vyšších než doporučená dávka pro subjekty 6 až 11 let. Bezpečnost přípravku Xyzal 5 mg jednou denně byla hodnocena u 243 pediatrických subjektů ve věku 6 až 12 let ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích trvajících 4 a 6 týdnů. Účinnost přípravku Xyzal 2,5 mg jednou denně pro léčbu symptomů sezónní a celoroční alergickérhinitidy a chronické idiopatické kopřivky v pediatrii ve věku 6 až 11 let je podpořena extrapolací prokázané účinnosti přípravku Xyzal 5 mg jednou denně u subjektů ve věku 12 let a starších a farmakokinetickým srovnáním u dospělých a dětí.Křížová srovnání ukazují, že podání dávky 5 mg přípravku Xyzal 6-12letým dětským sezónním alergickým rinitidám mělo za následek přibližně 2násobek systémové expozice (AUC)pozorované při podání 5 mg přípravku XYZAL zdravým dospělým subjektům.

chronická idiopatická kopřivka
dospělí pacienti ve věku 18 let a starší
schválení FDA pro přípravek Xyzal v léčbě kopřivky bylo založeno navýsledky dvou multicentrických, randomizovaných, placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií. Do dvou studií bylo zařazeno celkem 423 subjektů ve věku 18 až 85 let. Studie zahrnovaly jednu 4týdenní studii s dávkováním a jednu 4týdenní studii s jednorázovou dávkou. Ze 423 subjektů dostalo 146 Xyzal 5 mg jednou denně večer.Účinnost byla založena na zaznamenání závažnosti pruritu na skóre aseverity 0 (nepřítomnost) až 3 (závažnost).Primárním ukazatelem účinnosti bylo průměrné skóre závažnosti reflexního svědění během prvního týdne a po celou dobu léčby. Additionaleficacy ebdpoints zahrnovaly okamžité skóre závažnosti pruritu, počet a velikost wheals a trvání pruritu.
za účelem hodnocení přípravku Xyzal 2 byla provedena studie s dávkováním.5, 5 a 10 mg jednou denně večer. V této studii prokázala každá ze tří dávek přípravku Xyzal větší pokles skóre závažnosti reflexního svědění než placebo a rozdíl byl statisticky významný pro všechny tři dávky (p=<0,001).
studie s jednorázovou dávkou hodnotila účinnost přípravku Xyzal 5 mg jednou denně večer ve srovnání s placebem u subjektů s chronicidiopatickou kopřivkou po dobu 4 týdnů léčby. Přípravek Xyzal 5 mgdemonstroval větší pokles skóre závažnosti reflectivepruritus oproti výchozímu stavu než placebo a rozdíl oproti placebu byl statisticky významný (p=< 0,001). Sekundární ukazatele také vykazovaly významné zlepšení oproti placebu.

Pediatričtí pacienti
nebyly provedeny žádné klinické studie u pediatrických subjektů schronická idiopatická kopřivka. Jak však bylo uvedeno výše, údaje o bezpečnosti a účinnosti byly extrapolovány z křížových srovnávacích studií.

probíhající studijní závazky

 • UCB souhlasila s odloženou pediatrickou studií v rámci PREA pro léčbu příznaků celoroční alergické rýmy u pediatrických pacientů ve věku 0 až <6 let.
  podání závěrečné zprávy: 31. května 2009
 • UCB souhlasila s odloženou pediatrickou studií podle PREA pro léčbu příznaků sezónní alergické rýmy u pediatrických pacientů ve věku od 2 do <6 let.
  Podání Závěrečné Zprávy: 31. května 2009
 • UCB souhlasila s odloženou pediatrickou studií podle PREA proléčba chronické idiopatické kopřivky u dětských pacientůvěky 0 až <6 let.
  podání závěrečné zprávy: Květen 31, 2009

nežádoucí účinky

nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Xyzal u dospělých a pediatrických subjektů ve věku 12 let a starších mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na následující:

 • Somnolence
 • nazofaryngitida
 • únava
 • sucho v ústech
 • faryngitida

nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Xyzal u pediatrůpředměty ve věku 6 až 12 let mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na následující:

 • pyrexie
 • kašel
 • Somnolence
 • epistaxe

mechanismus účinku

aktivní složka přípravku Xyzal, levocetirizin dihydrochlorid, je R enantiomer hydrochloridu cetirizinu, racemická sloučeninas antihistaminickými vlastnostmi. Je perorálně aktivní aselektivní antagonista H1-receptoru. Histaminy působí na receptory H1 a způsobují příznaky běžně pozorované u alergických reakcí. Xyzalinhibuje tyto receptory H1.

odkazy na literaturu

Pasquali M, Baiardini I, Rogkakou A, Riccio AM, GamaleroC, Descalzi D, Folli C, Passalacqua G, Canonica Gwlevocetirizin u perzistující alergické rýmy a astmatu: účinkyna příznaky, kvalita života a zánětlivé parametry. Klinická a experimentální alergie: journal of the BritishSociety for Allergy and Clinical Immunology 2006Sep; 36 (9):1161-7

Walter Canonica G, Bousquet J, Van Hammée G, Bachert C, Durham SR, Klimek L, Mullol J, Van Cauwenberge PB; XPERT StudyGroup levocetirizin zlepšuje zdravotní kvalitu života a zdravotního stavu u perzistující alergické rýmy.Respirační medicína 2006 Říjen; 100 (10): 1706-15.

Kapp A, Pichler WJ levocetirizin je anefektivní léčba u pacientů trpících chronickou idiopatikurtikárií: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, paralelní, multicentrická studie. International journal ofdermatology 2006 Apr;45(4):469-74

Potter PC; Pediatrická studie levocetirizinu účinnost a bezpečnost levocetirizinu na příznaky a kvalitu života dětí s trvalou alergickou rýmou související se zdravím: dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná randomizovaná klinická studie. Annals of alergie, astma & imunologie: oficiální publikace American College of alergie, astma,& imunologie 2005 Aug;95(2):175-80

Simons FE, Simons kJ levocetirizin: farmakokinetika a farmakodynamika u dětí ve věku 6 až 11 let. The Journal of allergy and clinical immunology 2005Aug; 116 (2):355-61

de Blic J, Wahn U, Billard E, Alt R, Pujazon Mclevocetirizin u dětí: prokázaná účinnost a bezpečnost v a6týdenní randomizované studii sezónní alergické rýmy. Pediatrickáalergie a imunologie: oficiální publikace Evropskéspolečnost dětské alergie a imunologie 2005květen;16(3):267-75

Benedetti MS, Plisnier M, Kaise J, Maier L, Baltes E,Arendt C, McCracken N absorpce, distribuce, metabolisma vylučování levocetirizinu, R enantiomeru ofcetirizinu, u zdravých dobrovolníků. European journal of clinicalpharmacology 2001 Říjen; 57 (8):571-82

další informace

další informace týkající se Xyzal nebo sezónní aperenální alergické rýmy a kopřivky naleznete na webových stránkách Xyzal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.