CatholicCulture.org

verplaatsen naar: vorige dag / volgende dag

vrijdag van de weekdagen van Kerstmis; facultatief Gedenkteken van de Allerheiligste naam van Jezus

Vision boek omslag afdrukken

” geniet van onze liturgische seizoenen serie e-books!

vandaag viert de kerk de optionele herdenking van de Allerheiligste naam van Jezus. Volgens het missaal van 1962 St. Johannes XXIII de buitengewone vorm van de Romeinse ritus dit feest wordt gevierd op 2 januari. In de liturgische herzieningen van Vaticanum II werd het feest verwijderd, hoewel een votieve mis voor de heilige naam van Jezus was behouden voor devotioneel gebruik. Met de release van het herziene Romeinse Missaal in maart 2002, werd het feest gerestaureerd als een optioneel gedenkteken in de gewone vorm op 3 januari.De kerk openbaart ons de wonderen van het vleesgeworden Woord door de heerlijkheden van zijn naam te zingen. De naam van Jezus betekent redder; het was getoond in een droom aan Jozef samen met zijn betekenis en aan Onze-Lieve-Vrouw bij de aankondiging door de aartsengel Gabriël.De devotie tot de heilige naam is diep geworteld in de Heilige Geschriften, vooral in de Handelingen van de apostelen. Het werd op een speciale manier gepromoot door St.Bernard, St. Bernardine van Siena, St. John Capistrano en door de Franciscaanse orde. Het werd uitgebreid tot de hele kerk in 1727 tijdens het pontificaat van Innocentius XIII. de maand Januari is traditioneel gewijd aan de heilige naam van Jezus.

Allerheiligste naam van Jezus – dag tien
de naam van Jezus is een naam van blijdschap, een naam van hoop en een naam van liefde. Een naam der blijdschap; want indien ons de gedachtenis der overtredingen in het verleden verdrukt, zo vertroost ons deze naam, en herinnert ons, dat de Zoon van God daartoe mens geworden is, om zichzelven tot onze Heiland te maken.

een naam van hoop, omdat hij die bidt tot de eeuwige Vader in de naam van Jezus mag hopen op elke genade waar hij om vraagt: als je de vader iets vraagt in mijn naam, zal hij het je geven.

a name of love. Want de naam van Jezus brengt ons in herinnering al het lijden dat Jezus voor ons heeft doorstaan in zijn leven en bij zijn dood. – Uittreksel uit St. Alfonsus de Liguori, de incarnatie geboorte en kindertijd van Jezus Christus

  • dag tien activiteit (heilige Naam activiteiten)
  • dag tien recept (suikerkoekjes)

heilige naam van Jezus
dit feest markeert geen vooruitgang in de ontwikkeling van het kerkelijk jaar. Het verfraait slechts de gebeurtenis die zojuist werd waargenomen toen het kind de naam Jezus ontving, zoals de engel had voorspeld. Het feest is bedoeld om ons christenen te imponeren de waardigheid van de Heilige Naam. Het is een relatief nieuw feest, voortkomend uit devotionele vroomheid. Toch is het niet moeilijk om er een liturgisch of oud Christelijk dogma in te vinden. Wat betekende een naam oorspronkelijk? De naam moet de aard van een ding uitdrukken. Zo gaf Adam in het paradijs de dieren namen in overeenstemming met hun wezen. Onder de Joden Gods naam uitgedrukt zijn essentie, Jahweh, dat wil zeggen, Ik (alleen) ben die Ben (en veroorzaken al het andere te zijn). De Joden hadden het hoogste respect voor de naam van God, een eerbied die voortzetting vindt in het Onze Vader: “Uw Naam worde geheiligd.”Personen die een prominente rol speelden in de heilsgeschiedenis kregen vaak hun namen van God zelf. Adam-mens van de aarde; Eva-moeder van alle levenden; Abraham-vader van vele volken;Petrus – de rots. De voorloper van de Verlosser kreeg de naam die God hem gaf. Volgens het goddelijke precedent zou de naam van de Verlosser dus niet toevallig moeten zijn, van menselijke keuze, maar door God zelf gegeven. Want zijn naam moet zijn missie uitdrukken. We lezen in de Heilige Schrift hoe de engel Gabriël die naam aan Maria openbaarde: “gij zult zijn naam Jezus noemen.”En aan St. Jozef onthulde de engel niet alleen de naam, maar legde de betekenis ervan uit:” gij zult zijn naam Jezus noemen, want Hij zal zijn volk van hun zonden redden.”De Messias zou niet alleen de Verlosser moeten zijn, maar ook redder genoemd moeten worden. Bij Jezus vertelt de naam dus eigenlijk het doel van zijn bestaan. Daarom moeten we zijn naam als heilig beschouwen. Als we het uitspreken, moeten we ons hoofd buigen.; want de naam herinnert ons aan de grootste gunst die we ooit hebben ontvangen, redding. Uit het jaar van genade van de kerk, Pius Parsch

zijn naam werd Jezus genoemd, die door de engel werd geroepen voordat hij in de baarmoeder werd verwekt.”Lukas ii.21.1. Het is niet moeilijk om te mediteren op de heilige naam, of om de heilige naam te gebruiken in het gebed. Meer dan enige andere naam, misschien alleen onder alle Eigennamen, is het toepasselijk voor degene die het bezat. Meestal worden de namen van mannen willekeurig gegeven; ze betekenen niets op zichzelf; een man die toevallig Johannes wordt genoemd, had net zo goed Thomas of Willem kunnen worden genoemd; de naam zegt ons niets over hem; het is een handig middel om hem van anderen te onderscheiden, een etiket op hem en weinig of niet meer met een paar mensen is het anders geweest: Adam, Abraham, Jozua, Johannes de Doper werden namen gegeven die de mensen betekenden aan wie ze werden geschonken. Maar bij niemand is dit zo waar als bij onze Heer en Redder Jezus Christus. Met zorg de engel indruk op zijn moeder ‘ s geest: “Gij zult zijn naam Jezus noemen,” zei hij, en daar volgde de beschrijving van zijn toekomstige grootheid. Het werd Jozef met zorg herhaald: gij zult zijn naam Jezus noemen, want Hij zal zijn volk van hun zonden verlossen.2. De naam staat als een volledige samenvatting en beschrijving van het karakter en de functie van onze Heer, en het is onder dit aspect dat het is beschouwd door duizenden heiligen, wiens harten zijn gesmolten door zijn louter geluid. Voor hen is Jezus hun God, Jezus is hun Koning, Jezus is hun Verlosser, Jezus is hun bemiddelaar, Jezus is hun grote priester, Jezus is hun bemiddelaar, Jezus is de kapitein onder wie zij vechten, Jezus is de leider die zij volgen, Jezus is hun leraar, Jezus is de gever van hun wet, Jezus is de echtgenoot en Herder van hun zielen, Jezus is hun Licht, Jezus is hun leven, Jezus is de rechter voor wie zij zich verheugen te denken dat zij op een dag moeten staan, Jezus is hun laatste en eeuwige beloning, waarvoor zij alleen leven.3. Maar hij is ook voor hen de spiegel van alle glorierijke en winnende deugden. Hij is, en zijn naam zegt hen dat hij is, onbegrensde naastenliefde, oneindige barmhartigheid, uiterste vriendelijkheid, diepste nederigheid, meest toegewijde vroomheid, transparante eenvoud, uiterste armoede, kuisheid zonder smet. Het is het voorrecht van de liefde om degenen die liefhebben te transformeren in de gelijkenis van Hem die ze liefhebben; en zoals de loutere naam van iemand die bemind is niet in het oor kan klinken of gedacht kan worden in de geest zonder toe te voegen aan de liefde die er al is, zo hebben de gedachte aan de heilige naam en de vermelding van de Heilige Naam een soort sacramentele kracht in de harten van zijn heiligen. Zij schijnen de genade over te brengen die de mensen in staat stelt te denken zoals hij, te spreken zoals hij, te handelen zoals hij, zichzelf op te offeren zoals hij, en aan hem, en voor hem, en samen met hem, om hem bekend te maken aan anderen, niet alleen door woord, maar ook door reproductie van hem in zichzelf, en om alle mensen te winnen om hem lief te hebben. Prijs de Heer, mijn ziel, en laat alles wat in U is zijn heilige Naam zegenen. Prijs de Heer, mijn ziel, en vergeet nooit alles wat hij voor u gedaan heeft. Ps. cii. i, 2. 1. De grote heilige van de heilige naam is St. Bernardine van Siena. Tijdens zijn missionarisexpedities droeg hij het op een vaandel en gebruikte het voortdurend in zijn preken. Hij heeft een lange verhandeling over de heilige naam, die wemelt van materie voor het gebed. De heilige naam, zegt hij, is in de eerste plaats vruchtbaar voor beginners. Voor deze, voor zondaars, ” het toont de immense barmhartigheid van God, het stelt een vrome mens in staat om een overwinning te behalen in elk conflict, of het nu met de duivel, het vlees of de wereld is, het heeft de kracht van het genezen van ziekte wanneer juist gebruikt, het vult met vreugde en vreugde degenen die in elke tegenspoed.”Hij citeert St. Petrus, dat” door zijn naam Allen vergeving van zonden ontvangen die in Hem geloven”; St. Johannes : “uw zonden zijn u vergeven om zijn naam”; St. Petrus weer: “er is geen andere naam onder de hemel gegeven aan de mensen waardoor we moeten worden gered”; het gebed van de kerk in de Handelingen van de apostelen, dat God “Zijn hand zou uitstrekken tot tekenen en genezingen en wonderen, te doen door de naam van uw enige Zoon Jezus”; de verdere verklaring in de Handelingen, dat de apostelen gingen uit “van de aanwezigheid van het Concilie, verblijdend dat zij waardig geacht werden te lijden smaad voor de naam van Jezus.”2. Vervolgens is het vruchtbaar voor de Bekwaam. “Het wordt in hun hart gekoesterd en gevoed door geloof, het wordt in hun mond genomen en gepredikt of erover gesproken, het wordt de bron van hun daden, die dan een grote accumulatie van verdiensten worden, het wordt op een nieuwe manier toegeëigend door volharding, en dan wordt het een principe van blijvend en duurzaam leven, de remedie van de broosheid en wispelturigheid die behoren tot onze arme natuur.”Door deze heilige naam, zegt hij ons, zijn wij zelf zonen van God geworden. In de deugd van deze heilige Naam plaatste Paulus al zijn hoop om goed te doen. De kracht van de heilige naam is de kracht van de Heilige Geest. En voor zijn kracht van uithoudingsvermogen vraagt hij: “zijt gij niet zo vaak opgefrist als gij de naam van Jezus herinnert? Wat is er gelijk aan voor het voeden van de geest die eraan denkt, voor het herstellen van vermoeidheid, voor het versterken van deugden, voor het voeden van goede en rechte wegen, voor het koesteren van ware genegenheid?” 3. Tot slot is het vruchtbaar voor degenen die hij de volmaakte noemt. De eerste vrucht is “de zoetheid waarmee zij die er op mediteren gevuld zijn”, volgens het mooie ritme van Sint Bernard, Jesu dulcis memoria. De tweede is de wonderbaarlijke kracht die deze heilige naam geeft aan de gebeden en smeekbeden van de vrome ziel. De derde is de immense zoetheid die het geeft aan degenen die voortdurend zijn herinnering vernieuwen. De vierde is de Triomf en heerlijkheid die het in de eeuwigheid zal voortbrengen: “zij zullen in u roemen, allen die uw naam liefhebben/ en zo zal ter wille van de naam van Jezus de gehele ziel leven, en begiftigd en verrijkt en verfraaid worden met al haar krachten; het zal als God drie en een worden gemaakt, met hem verenigd, door hem verlicht en door hem in volmaakte vrede ondergedompeld, want het is om voor altijd te leven in de staat van volmaakte gelukzaligheid, voorzien van de accumulatie van al het goede.”Fragmented from the Prince of Peace by Alban Goodier Things to Do:

  • St. Bernardine van Siena (Feest 20 mei) bevorderde devotie tot de heilige naam van Jezus. Uit de Katholieke Cultuurbibliotheek: St. Bernardino bevorderde heilige Naam toewijding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.