Xyzal (levocetirizine dihydrochloride)

Algemene informatie

het actieve bestanddeel van Xyzal, Levocetirizinedihydrochloride,is een antihistamine. Het is een oraal actieve en selectiveH1-receptorantagonist. Histamines werken op H1-receptoren en veroorzaken symptomen die vaak worden gezien bij allergische reacties. Xyzal remt deze receptoren.

Xyzal is specifiek geïndiceerd voor de verlichting van symptomen geassocieerd met allergische rhinitis (seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden) inadults en kinderen van 6 jaar en ouder. Xyzal wordt ook aangegeven voor de behandeling van de ongecompliceerde huidmanifestaties van chronische idiopathische urticaria bij volwassenen enkinderen van 6 jaar en ouder.

Xyzal wordt geleverd als een tablet van 5 mg voor orale toediening. De aanbevolen aanvangsdosis van Xyzal bij volwassenen enkinderen van 12 jaar en ouder is 5 mg eenmaal daags ‘ s avonds.Sommige patiënten kunnen ‘ s avonds voldoende onder controle zijn met eenmaal daags 2,5 mg. De aanbevolen aanvangsdosis Xyzal bij kinderen van 6 tot 11 jaar is 2,5 mg (1/2 tablet) eenmaal daags ‘ s avonds. The2.De dosis van 5 mg mag niet worden overschreden omdat de systemische Exposure met 5 mg ongeveer tweemaal zo hoog is als die van volwassenen.

klinische resultaten

FDA goedkeuring
FDA goedkeuring van Xyzal was gebaseerd op de resultaten van verschillende klinische trials.

seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische Rhinitis
volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder
de FDA-goedkeuring was gebaseerd op de resultaten van zes gerandomiseerde,placebogecontroleerde, dubbelblinde klinische onderzoeken bij volwassen enadolescente patiënten van 12 jaar en ouder met symptomen van seizoensalergische rhinitis of niet-seizoensgebonden allergische rhinitis. Drie van deze studies duurden dosisbereiken van 2 tot 4 weken, één was een 2 weken durende efficacy-studie bij patiënten met seizoensgebonden allergische rhinitis en twee werkzaamheidsstudies (één 6 weken en één 6 maanden) bij patiënten met niet-seizoensgebonden allergische rhinitis. Aan de onderzoeken namen in totaal 2.412 patiënten deel. De werkzaamheid werd beoordeeld aan de hand van een totale symptoomscore van klinische opname van 4 symptomen (niezen, rinorroe, nasalpruritus en oculaire pruritus) in vijf studies en 5 symptomen(niezen, rinorroe, nasale pruritus, oculaire pruritus en nasalcongestie) in één studie. De symptomen werden geregistreerd op een categorische schaal van 0 (afwezig)tot 3 (ernstig) eenmaal daags ‘ s Avonds,die de behandelingsperiode van 24 uur weergeeft. Het primaire eindpunt was de gemiddelde totale symptoomscore over de eerste week en meer dan 2 weken voor seizoensgebonden allergische rhinitis-onderzoeken en 4 weken voor meerjarige allergische rhinitis-onderzoeken.

de drie dose range trials werden uitgevoerd om de werkzaamheid van Xyzal 2,5, 5 en 10 mg eenmaal daags ‘ s avonds te evalueren. De seizoengebonden allergische rhinitis-studie duurde twee weken en twee proefpersonen waren voor niet-seizoensgebonden allergische rhinitis en waren 4 weken verharding. In deze onderzoeken toonde elk van de drie doses Xyzal een grotere afname in de reflecterende totale symptoomscore aan dan placebo en het verschil was statistisch significant voor alle drie doses in twee van de onderzoeken (p=<0,001).

het twee weken durende werkzaamheidsonderzoek werd opgezet om de werkzaamheid van Xyzal 5 mg eenmaal daags ‘ s avonds te evalueren in vergelijking met placebo bij proefpersonen met seizoensgebonden allergische rhinitis. Xyzal toonde een grotere afname van de reflecterende en instantane totale symptoomscore ten opzichte van de uitgangswaarde aan dan placebo, en het verschil was statistisch significant (p=0,011).

het 6 weken durende onderzoek was opgezet om de werkzaamheid van Xyzal 5 mg eenmaal daags ‘ s avonds te vergelijken met placebo bij patiënten met niet-seizoensgebonden allergische rhinitis. De 6 maanden durende studie was ontworpen om de werkzaamheid te comprimeren over een behandelingsduur van zes maanden. Xyzal 5 mg toonde een grotere afname ten opzichte van baseline in de reflectivetotale symptoomscore aan dan placebo en het verschil met de placebowas statistisch significant.

pediatrische patiënten in de leeftijd van 6 tot 11 jaar
er zijn geen klinische studies uitgevoerd met Xyzal 2,5 mg eenmaal daags bij pediatrische patiënten in de leeftijd van 6 tot 11 jaar. De aanbevolen dosis werd gebaseerd op een cross-studie vergelijking van de systemische blootstelling van Xyzal inadults en pediatrische proefpersonen en op het veiligheidsprofiel van Xyzal zowel volwassenen als pediatrische proefpersonen bij doses gelijk aan of hoger dan de aanbevolen dosis voor proefpersonen van 6 tot 11 jaar. De veiligheid van Xyzal 5 mg eenmaal daags werd geëvalueerd bij 243 pediatrische proefpersonen van 6 tot 12 jaar in twee placebogecontroleerde klinische onderzoeken die 4 en 6 weken duurden. De werkzaamheid van Xyzal 2,5 mg eenmaal daags voor de behandeling van de symptomen van seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergicrhinitis en chronische idiopathische urticaria bij kinderen van 6 tot 11 jaar wordt ondersteund door de extrapolatie van de aangetoonde werkzaamheid van Xyzal 5 mg eenmaal daags bij personen van 12 jaar en ouder en door de farmacokinetische vergelijking bij volwassenen en kinderen.Cross-study vergelijkingen geven aan dat toediening van een dosis van 5 mg Xyzal aan 6 – 12 jaar oude pediatrische seizoensgebonden allergische rhinitissubjecten resulteerde in ongeveer 2 maal de systemische blootstelling (AUC)waargenomen wanneer 5 mg XYZAL werd toegediend aan gezonde volwassen proefpersonen.

chronische idiopathische Urticaria
volwassen patiënten van 18 jaar en ouder
de FDA-goedkeuring voor Xyzal voor de behandeling van urticaria was gebaseerd op de resultaten van twee multicenter, gerandomiseerde, placebogecontroleerde,dubbelblinde klinische onderzoeken. Aan de twee onderzoeken namen in totaal 423 patiënten van 18 tot 85 jaar deel. De onderzoeken omvatten één onderzoek met dosisbereik van 4 weken en één onderzoek met eenmalige dosisniveau van 4 weken. Van de 423 proefpersonen kregen 146 Xyzal 5 mg eenmaal daags ‘ s avonds.De werkzaamheid was gebaseerd op de registratie van de ernst van de pruritus op een aseverity score van 0 (afwezig) tot 3 (ernstig).Het primaire efficacyendpunt was de gemiddelde reflecterende pruritus-ernstscore over de eerste week en over de gehele behandelingsperiode. Bijkomende efficientie ebdpoints omvatten de momentane ernstscore van de pruritus, het aantal en de grootte van de striemen, en de duur van de pruritus.
het dosisbereik-onderzoek werd uitgevoerd om Xyzal 2 te evalueren.5, 5 en 10 mg eenmaal daags ‘ s avonds. In dit onderzoek toonde elk van de drie doses Xyzal een grotere afname in de reflectivepruritus-ernstscore dan placebo en het verschil was statistisch significant voor alle drie de doses (p=<0,001).
in het onderzoek met eenmalige dosis werd de werkzaamheid van Xyzal 5 mg oncedaily ‘ s avonds vergeleken met placebo bij patiënten met chronicidiopathische urticaria gedurende een behandelingsperiode van 4 weken. Xyzal 5 mg demonstreerde een grotere afname ten opzichte van baseline in de reflectivepruritus-ernstscore dan placebo en het verschil van placebo was statistisch significant (p=<0,001). De secundaire eindpunten vertoonden ook een significante verbetering ten opzichte van placebo.

kinderen
er zijn geen klinische onderzoeken uitgevoerd bij kinderen met chronische idiopathische urticaria. Zoals hierboven vermeld, werden gegevens over veiligheid en werkzaamheid echter geëxtrapoleerd uit kruisvergelijkingsstudies.

lopende Onderzoeksverbintenissen

 • UCB heeft ingestemd met een uitgestelde pediatrische studie onder PREA voor de behandeling van symptomen van niet-seizoensgebonden allergische rhinitis bij pediatrische patiënten in de leeftijd van 0 tot <6 jaar.
  indiening van het eindrapport: 31 mei 2009
 • UCB heeft ingestemd met een uitgestelde pediatrische studie onder PREA voor de behandeling van symptomen van seizoensgebonden allergische rhinitis bij pediatrische patiënten in de leeftijd van 2 tot <6 jaar.
  Indiening Van Het Eindverslag: 31 mei 2009
 • UCB heeft ingestemd met een uitgesteld pediatrisch onderzoek onder PREA voor de behandeling van chronische idiopathische urticaria bij pediatrische patiënten in de leeftijd van 0 tot <6 jaar.
  indiening van het eindverslag: mei 31, 2009

bijwerkingen

bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Xyzal bij volwassen enpediatrische patiënten van 12 jaar en ouder kunnen de volgende bijwerkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot::

 • Slaperigheid
 • Nasofaryngitis
 • Vermoeidheid
 • Droge Mond
 • Faryngitis

ongewenste voorvallen in verband met het gebruik van Xyzal in pediatricsubjects de leeftijd van 6 tot 12 jaar kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot,de volgende:

 • Pyrexie
 • Hoest
 • Slaperigheid
 • Epistaxis

Mechanisme van Actie

De actieve component van Xyzal, Levocetirizine gluco,is het R-enantiomeer van cetirizine hydrochloride, een racemisch compoundwith antihistaminic eigenschappen. Het is een oraal actieve en selectieve H1-receptorantagonist. Histamines werken op H1-receptoren en veroorzaken de symptomen die vaak worden gezien bij allergische reacties. Xyzalin blokkeert deze H1-receptoren.

literatuurverwijzingen

Pasquali M, Baiardini I, Rogkakou A, Riccio AM, GamaleroC, descalzi D, Folli C, Passalacqua G, Canonica Glevocetirizine in persisting allergische rhinitis en astma: effecten op symptomen, kwaliteit van leven en inflammatoire parameters.Klinische en experimentele allergie: journal of the BritishSociety for Allergy and Clinical Immunology 2006Sep; 36 (9):1161-7

Walter Canonica G, Bousquet J, Van Hammée G, Bachert C, Durham SR, Klimek L, Mullol J, Van Cauwenberge PB; XPERT studiegroep Levocetirizine improves health-related quality oflife and health status in persistent allergic rhinitis.Ademhalingsgeneeskunde 2006 Oct; 100 (10): 1706-15.

Kapp a, Pichler WJ Levocetirizine is aneffectieve behandeling bij patiënten die lijden aan chronische idiopathicurticaria: een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd,parallel, multicenter onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde 2006 Apr;45(4):469-74

Potter PC; Pediatrische Levocetirizine studiegroep werkzaamheid en veiligheid van levocetirizine op symptomenen gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen met perennialallerge rhinitis: een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische studie. Annals of allergy, asthma & immunology :official publication of the American College of Allergy, Asthma,& Immunology 2005 Aug;95(2):175-80

Simons FE, Simons KJ Levocetirizine: farmacokinetiek en farmacodynamiek bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar. The Journal of allergy and clinical immunology 2005Aug;116 (2):355-61

de Blic J, Wahn u, Billard E, Alt R, Pujazon MCLevocetirizine bij kinderen: bewezen werkzaamheid en veiligheid in A6-week gerandomiseerde seizoensgebonden allergische rhinitis studie. Kindergeneeskunde en immunologie: officiële publicatie van de EuropeanSociety of Pediatric Allergy and Immunology 2005mei;16(3):267-75

Benedetti MS, Plisnier M, Kaise J, Maier L, Baltes E, Arendt C, McCracken n absorptie, distributie, metabolismand excretion of levocetirizine, the R enantiomer of cetirizine, in healthy volunteers. European journal of clinicalpharmacology 2001 okt;57 (8):571-82

aanvullende informatie

voor aanvullende informatie met betrekking tot Xyzal of seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rhinitis en urticaria, zie de oxyzal-webpagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.